Aanmeldformulier

  e-mail

  telefoon

  e-mail

  telefoon

  Minderjarige kinderen ( < 18 jaar )

   

   

   

   

   

   

  Adresgegevens

  Bepalingen

 • Toelating als lid geschiedt na een kennismakingsgesprek met een lid van de kennismakingscommissie
  of een bestuurslid. Dit gesprek heeft tot doel elkaar goed te informeren alvorens een besluit over het
  Lidmaatschap te nemen. Ten aanzien van uw persoonlijke gegevens wordt uiteraard stríkte
  vertrouwelijkheid in acht genomen.

 • Het lidmaatschap is definítief.wanneer er geen bezwaren tegen het lidmaatschap bestaan, de
  aanmelding door de ledenadministrateur is afgehandeld en het nieuwe lid aan de Financiële
  verplichtingen heeft voldaan.

 • Volgens de statuten van onze vereniging is het bestuur gerechtigd om, wanneer zij dit nodig acht, een
  lidmaatschap zonder opgave van redenen te beëindigen.

 • Verklaring

 • Ondergetekende verklaart hierdoor uitdrukkelijk en onherroepelijk tegenover de Amsterdamse
  Lichtbond, de Federatie en alle daarbij aangesloten verenigingen, afstand te doen van enig hem/haar
  bij de wet toegekend recht op schadevergoeding ten gevolge van letsel aan hem/haar dan wel aan
  zijn/haar minderjaríge kinderen of eigendommen, waar of waardoor ook op het terrein van de ALB
  ontstaan.

 • Ondergetekende verklaart hiermede tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:

  Onderstaande documenten zijn hier te vinden.

 • veiligheidsprotocol NFN ( protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN)

 • Het privacy statement m.b.t. beleid van de ALB m.b.t. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  (AVG).

 • het Huishoudelijk Reglement van de Amsterdamse Lichtbond en zich hiermee te kunnen verenigen
  en nooit aan derden namen en/of adressen van de bij de vereniging aangesloten leden bekend te
  maken.

 • Ondergetekende verklaart dat hij/zij in de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag van het
  lidmaatschap geen sprake is van een onherroepelijke veroordeling wegens een seksueel delict.
  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart ondergetekende alle vragen naar waarheid
  beantwoord te hebben.

  Ondertekening vindt plaats na het kennismakingsgesprek op de locatie

  Ondertekening
  Plaats:
  Datum:

  Handtekening 1:

  Handtekening 2:

  (Tijdens de opening van het terrein (april tot oktober) kunt u het formulier ook deponeren in de
  postbus in de hut op het terrein.)